โพลประชาชน ยก ‘ตูน’ บุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี

ผลสำรวจประชาชน พบทุกเพศ-ทุกวัย-ทุกภูมิภาค เห็นทิศทางเดียวกัน ยกย่องความดีงาม ‘ตูน’ ที่วิ่งเพื่อการกุศลครั้งนี้ และส่วนใหญ่คิดว่าควรเป็นบุคคลดีเด่นมากที่สุดแห่งปี 2560 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ โพลเรื่อง ‘พี่ตูนบุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี’ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,944 ตัวอย่าง

ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.–2 ธ.ค.2560 พบประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 94.6 ยกย่องความดีงามที่วิ่งเพื่อการกุศลครั้งนี้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ที่น่าสนใจคือความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.0 คิดว่า ควรเป็นบุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี พ.ศ.2560
ที่น่าสนใจคือประชาชนทุกเพศ ทุกช่วงวัย ทุกภูมิภาค ส่วนใหญ่หรือเกินกว่าร้อยละ 90 ยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี

โดยเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าในกลุ่มตัวอย่างหญิง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.9 คิดว่าควรยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี ซึ่งมีสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาย อยู่ที่ร้อยละ 91.9
และเมื่อวิเคราะห์ จำแนกตามช่วงอายุวัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยทำงานคิดว่า ควรยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นมากที่สุด ร้อยละ 93.9 โดยมีสัดส่วนที่มากกว่า กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นและวัยเกษียณ ที่มีสัดส่วนไม่แตกต่างกันอยู่ ที่ร้อยละ 92.5 และ 92.6 ตามลำดับ

นอกจากนี้เมื่อจำแนกตามรายภูมิภาค พบควรยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นมากที่สุดแห่งปี พ.ศ.2560 โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.5 เป็นกลุ่มตัวอย่างภาคใต้ รองลงมาคือร้อยละ 94.2 เป็นกลุ่มตัวอย่างภาคเหนือ ร้อยละ 92.7 เป็นกลุ่มตัวอย่างภาคกลาง ขณะที่ ร้อยละ 91.8 เป็นกลุ่มตัวอย่างภาคอีสาน และร้อยละ 90.8 เป็นกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.